Akreditovaný rekvalifikační kurz Mediátor

AKTUÁLNÍ VYPSANÝ KURZ

Aktuálně vypsaný termín najdete zde

INFORMACE O KURZU

Mediace, tedy alternativní/mimosoudní způsob řešení sporů, by se měla stát prostředkem ke kultivovanému a rychlejšímu řešení sporů, které by za normálních okolností doputovaly k soudu. Kurz je určen pro všechny, jejichž vášní je práce s lidmi a rádi by se rozvíjeli v novém a perspektivním oboru, kterým mediace bezpochyby je.

Kurz je akreditován dle vyhl. MŠMT 176/2009 Sb. jako rekvalifikační vzdělávací program. Úspěšný absolvent kurzu tak získá osvědčení o rekvalifikaci.

Kurz se tématu mediace intenzivně věnuje v pěti třídenních modulech, které probíhají formou přednášek, procvičování a praktické výuky (vedení mediace v simulovaných situacích):

 • Úvod do studia, organizační zabezpečení, Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Poslání, zdroje a principy mediace, role mediátora
 • Konflikt v teorii a praxi
 • Efektivní komunikace v mediaci
 • Mediační proces
 • Základy práva v oblasti mediace
 • Manipulace v komunikaci

ABSOLVENT KURZU

 • se orientuje v mezilidské komunikaci, ovládá techniky naslouchání, způsoby vyjednávání a zvládá efektivní způsoby řešení konfliktů,
 • je seznámen s principy práce s emocemi, je odborníkem na konflikt,
 • na základě získaných informací umí posoudit a vyhodnotit, zda je spor (konflikt) vhodný pro mediaci (správná indikace),
 • zná výhody a nevýhody mediačního řízení,
 • umí aplikovat mediaci v různých oblastech společenské praxe (rodinná, rozvodová, sousedské konflikty, konflikty na pracovišti či ve škole, atd.),
 • umí diagnostikovat vhodnou alternativní metodu řešení sporu a umí jí aplikovat na daná spor (konflikt),
 • umí vést mediační proces, efektivně a nestranně jej řídí a reguluje, pomáhá hledat řešení,
 • zná a ovládá strategie a techniky využitelné při mediaci,
 • umí uzavřít mediační dohodu,
 • zná legislativní opatření vztahující se k oblasti mediace v ČR a EU.

PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ DO KURZU

SŠ vzdělání s maturitou

LEKTORSKÝ TÝM

doc. PhDr. Jaroslav Veteška (odborný garant), Ph.D., Mgr. Irena Stejskalová, Mgr. Tomáš Vykydal, Olga Lošťáková, M.A., Mgr. Jan Stejskal, PhD.

ZAKONČENÍ KURZU

Písemná zkouška a ústní zkouška navazující na písemný test.
Účast na kurzu musí být min. 80%.